Skip to content
kontakt@pipser.pl +48 690 695 645

Ważne: należy dokładnie zapoznać się z niniejszymi warunkami, ponieważ korzystanie z jakichkolwiek USŁUG lub OPROGRAMOWANIA jest równoznaczne z akceptacją niniejszych warunków i zawarciem wiążącej prawnie umowy. Aby korzystać z jakichkolwiek USŁUG lub OPROGRAMOWANIA Użytkownik musi zaakceptować niniejsze warunki. Warunki muszą być zaakceptowane zgodnie z treścią, w jakiej są przedstawione.

 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

§ 1. PRZEDMIOT REGULAMINU

Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) stanowi wzorzec umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i został sporządzony na podstawie obowiązujących przepisów prawnych. Przedmiotem Regulaminu jest określenie zasad funkcjonowania i korzystania z Usługi, za pośrednictwem serwisu internetowego znajdującego się pod adresem internetowym www.pipser.pl. (dalej „Serwis”).

Właścicielem Serwisu i Usługodawcą w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) jest Pipser Sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, ul. Promyka 3 zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000882881, REGON: 38821174000000, NIP: 1182220103, wysokość kapitału zakładowego: 25 000,00 PLN (dalej „Usługodawca”).

Niniejszy regulamin określa:

 1. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, na podstawie niniejszego Regulaminu
 2. Warunki świadczenia usług objętych Regulaminem;
 3. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług objętych Regulaminem,
 4. Tryb postępowania reklamacyjnego.

 § 2. SŁOWNICZEK

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy i zwroty oznaczają:

 1. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną, która zawarła z Usługodawcą umowę o korzystanie z Usług na podstawie niniejszego Regulaminu.
 2. Oprogramowanie – oprogramowanie będące własnością Usługodawcy, umożliwiające Użytkownikom – w zależności od wybranego pakietu – dostęp do Usługi
 3. Usługa – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, polegająca na udostępnianiu przez Usługodawcę danych kursów kupna (BID) oraz sprzedaży (ASK) par walutowych
 4. Umowa – umowa o świadczenie Usługi na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie.
 5. Regulamin – niniejszy dokument wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część.
 6. Okres rozliczeniowy – termin obowiązywania opłaconego w całości abonamentu
 7. Okres testowy – pierwsze 14 (czternaście) dni świadczenia Usługi, liczone od dnia zawarcia pierwszej Umowy, wolne od opłaty abonamentowej.
 8. Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem internetowym www.pipser.pl

§ 3. WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Do korzystania z Usługi koniecznym jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet, aplikacji służącej do przeglądania zawartości sieci Internet (przeglądarka) oraz konto poczty elektronicznej (email)
 2. Użytkownik bądź inna osoba odwiedzająca Serwis są zobowiązani zapewnić we własnym zakresie powyższe urządzenie oraz konieczne oprogramowanie.

§ 4. OPIS USŁUGI

 1. Usługodawca świadczy odpłatne Usługi w zakresie udostępniania Użytkownikom danych kursów kupna (BID) oraz sprzedaży (ASK) par walutowych.
 2. Usługi świadczone są poprzez Serwis – www.pipser.pl
 3. Zakres Usługi uzależniony jest od wybranego przez Użytkownika pakietu cenowego.

 § 5.  ABONAMENT

 1. Wysokość abonamentu uzależniona jest od okresu, na który zamawiana jest Usługa oraz od zakresu Usługi, zgodnie z dostępnymi pakietami cenowymi, opisanymi na www.pipser.pl
 2. Abonament nie obejmuje kosztów dostępu do sieci internetowej, które są skalkulowane przez dostawcę Internetu i nie są zależne od Usługodawcy.
 3. Wszelkie zmiany w wysokości abonamentu zostaną opublikowane w Serwisie najpóźniej w dniu poprzedzającym ich wejście w życie. Zmiany dotyczące usług objętych abonamentem będą obowiązywać aktualnych Użytkowników po upływie ich okresu rozliczeniowego.
 4. Opłaty za abonament wnoszone są z góry.
 5. Za dzień zapłaty abonamentu uważa się datę zaksięgowania środków na rachunku bankowym Usługodawcy.
 6. Kwota abonamentu jest niepodzielna, tzn.:
  1. Nie można wnieść opłaty za okres krótszy niż długość okresu rozliczeniowego na zamówioną Usługę,
  2. Rezygnacja z korzystania z Usługi objętej abonamentem przez terminem zakończenia okresu rozliczeniowego, nie pociąga za sobą obowiązku zwrotu kwoty wpłaconej za abonament.

§ 6.  WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY I ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Dostęp do Usług odbywa się poprzez stronę internetową www.pipser.pl i wymaga uprzedniego zarejestrowania się w Serwisie, zawarcia Umowy oraz opłacenie abonamentu w pełnej wysokości zgodnie z wybranym pakietem cenowym, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.
 2. Zarejestrowanie w Serwisie oznacza prawidłowe wypełnienie formularza rejestracji, udostępnionego przez Usługodawcę w Serwisie. Formularz rejestracji zawiera następujące dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej oraz wskazanie zamawianej Usługi w jednym z dostępnych pakietów cenowych. Dane wpisywane do formularza muszą zawierać prawdziwe informacje.
 3. Do zawarcia Umowy niezbędne jest: zapoznanie się i zaakceptowanie w całości Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola, dokonanie rejestracji danych Użytkownika poprzez poprawne wypełnienie formularza rejestracji a następnie potwierdzenie rejestracji przez Usługodawcę na adres e-mail Użytkownika wskazany w formularzu rejestracji.
 4. Wraz z potwierdzeniem rejestracji Usługodawca przesyła na adres e-mail Użytkownika tzw. indywidualny link dostępu do zamówionej Usługi („Indywidualny Link Dostępu”).
 5. Pierwsze 14 (czternaście) dni świadczenia Usługi, liczone od dnia zawarcia pierwszej Umowy, jest okresem testowym i jest wolne od opłaty abonamentowej. Okres testowy ma zastosowanie tylko w przypadku pierwszej Umowy.
 6. W celu kontynuowania świadczenia Usługi po okresie testowym, Użytkownik zobowiązany jest do opłacenia abonamentu zgodnie z wybranym podczas rejestracji pakietem cenowym. Zapłata abonamentu powinna nastąpić najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania okresu testowego. Brak zapłaty pełnej wysokości abonamentu w tym terminie będzie równoznaczny z odstąpieniem Użytkownika od Umowy, co spowoduje zaprzestanie świadczenia Usługi przez Usługodawcę i zablokowanie Indywidualnego Linku Dostępu.
 7. Zawarcie pierwszej Umowy następuje w momencie potwierdzenia rejestracji przez Usługodawcę. Zawarcie każdej kolejnej Umowy z Użytkownikiem następuje w momencie zapłaty pełnej opłaty abonamentowej, zgodnie z wybranym pakietem cenowym, w terminie najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania dotychczasowej Umowy w danym okresie rozliczeniowym. Brak zapłaty za abonament w terminie określonym powyżej, powoduje, że kolejna Umowa nie zostanie zawarta, a Indywidualny Link Dostępu zostanie zablokowany wraz z zakończeniem dotychczas obowiązującej Umowy.

§ 7. WARUNKI KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA i USŁUG

 1. Umowa gwarantuje Użytkownikowi możliwość osobistego, niewyłącznego, niepodlegającego cesji oraz niebędącego przedmiotem sublicencji używania jednej kopii Oprogramowania dla osobistych lub komercyjnych potrzeb na jednym komputerze (serwerze) lub jednej stacji roboczej, w okresie trwania abonamentu.
 2. Usługodawcy przysługują wszelkie, niewymienione wyraźnie w Regulaminie, prawa do Oprogramowania, w szczególności prawo własności Oprogramowania oraz innych praw autorskich do niego, na wszelkich polach eksploatacji. Wszelkie prawa, tytuły do stron internetowych oraz wszystkie informacje udostępniane za pośrednictwem stron internetowych lub Usługi, w tym prawa autorskie i znaki towarowe, są wyłączną własnością Usługodawcy lub jej dostawców danych. Usługodawca posiada wszelkie prawa, w tym prawa do doboru, układu i prezentacji takich informacji na stronach internetowych lub w Usłudze.
 3. Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać, nie powielać, nie przekazywać, nie rozpowszechniać, nie sprzedawać, nie publikować, nie transmitować ani nie rozprowadzać żadnych treści i Usług (lub ich części) w tym również Oprogramowania (lub jego części) w jakikolwiek sposób w celach prywatnych lub komercyjnych, bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy.
 4. Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać Usług i nie udzielać informacji udostępnianych za pośrednictwem Usługi w celach niezgodnych z prawem i zobowiązuje się do przestrzegania uzasadnionych żądań Usługodawcy, aby zabezpieczyć odpowiednio prawa Usługodawcy w zakresie informacji udostępnianych za pośrednictwem Usługi.

§ 8. REKLAMACJE

 1. Użytkownik ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących świadczenia Usług na adres poczty elektronicznej kontakt@pipser.pl, lub pisemnie na adres siedziby Usługodawcy.
 2. Reklamacje rozpatruje Usługodawca.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  1. Oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, nazwa firmy),
  2. Przedmiot reklamacji,
  3. Okoliczności uzasadniające reklamację.
 4. Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania od Użytkownika. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie zawiadomi Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej podany w reklamacji.

§ 9. DOSTĘPNOŚĆ USŁUG

 1. Mimo, że Usługodawca w racjonalnym zakresie dokłada wszelkich starań, aby zapewnić stałą dostępność Usługi, nie gwarantuje, nie deklaruje ani nie zapewnia, że dostęp Użytkownika do Usługi będzie nieprzerwany i będzie odbywał się bez błędów.
 2. Usługodawca nie gwarantuje, że Usługa nie spowoduje utraty lub uszkodzenia danych i że będą one wolne od ataków, wirusów, koni trojańskich i innych szkodliwych składników, bądź, że nie narażą użytkownika na zakłócenia, działania hakerów lub inne naruszenia zabezpieczeń.
 3. Użytkownik powinien regularnie tworzyć kopię zapasową własnego systemu, aby zapewnić sobie dostępność danych na wypadek utraty lub uszkodzenia.

§ 10. WYKLUCZENIE GWARANCJI; OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Użytkownik jawnie wyraża zgodę na to, że ponosi całkowite ryzyko związane z korzystaniem lub brakiem możliwości korzystania z Usługi.
 2. W żadnym przypadku Usługodawca, ani żaden z jego dostawców usług sieciowych, partnerów lub pracowników nie będzie ponosić w stosunku do Użytkownika lub osób trzecich odpowiedzialności z tytułu kosztów lub szkód mających bezpośredni lub pośredni związek z korzystaniem z Oprogramowania lub Usługi, w tym między innymi nie będzie wypłacać odszkodowań rzeczywistych, wypadkowych, skutkowych, nadzwyczajnych, retorsyjnych, specjalnych bądź związanych z utratą zaufania, utratą dochodów, korzyści, możliwości korzystania, utratą danych, wartości firmy lub możliwości handlowych jakiegokolwiek rodzaju, spowodowanych w jakikolwiek sposób działaniami lub roszczeniami wynikającymi z usług świadczonych przez Usługodawcę lub korzystania z oprogramowania.
 3. Niniejsze ograniczenie odpowiedzialności dotyczy również osób trzecich, z którymi Usługodawca zawrze umowy dotyczące wprowadzania na rynek, prezentacji i/lub dystrybucji Oprogramowania i Usług do użytkowników końcowych i takie osoby trzecie nie będą ani w stosunku do Użytkownika, ani do innych osób trzecich odpowiedzialne za którąkolwiek ze szkód wymienionych powyżej.
 4. Użytkownik zobowiązuje się naprawić wszelkie szkody oraz przejąć odpowiedzialność w stosunku do Usługodawcy za swoich pracowników, zleceniobiorców, agentów, wspólników, licencjodawców, dostawców i dystrybutorów osób trzecich z tytułu jakichkolwiek szkód, strat i kosztów, łącznie z kosztami prawnymi i wydatków z tytułu pogwałcenia przez nich postanowień Regulaminu i umowy o świadczenie Usługi.
 5. Użytkownik zobowiązuje się naprawić wszelkie szkody oraz przejąć odpowiedzialność w stosunku do Usługodawcy za szkody wyrządzone osobom trzecim, spowodowane korzystaniem lub używaniem przez Użytkownika Oprogramowania lub Usługi w sposób sprzeczny z Regulaminem lub umową o świadczenie Usługi.
 6. W przypadku zawinionego przez Usługodawcę braku dostępu Użytkownika do Usługi, Usługodawca zobowiązuje się do przedłużenia okresu dostępu o czas równy przerwie w działaniu.

§ 11. ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym i zaprzestania przez Użytkownika korzystania z Oprogramowania i Usługi, w jakimkolwiek czasie i z jakiejkolwiek przyczyny lub bez przyczyny.
 2. W przypadku wypowiedzenia przez Usługodawcę Umowy w sposób, o którym mowa w ust.1 powyżej, Usługodawca dokona zwrotu Użytkownikowi opłaty abonamentowej w wysokości proporcjonalnej do pozostałego niewykorzystanego okresu dostępu do Usługi.
 3. Użytkownik może wypowiedzieć Umowę w dowolnym czasie. Wypowiedzenie odnosi skutek z chwilą upływu okresu rozliczeniowego, za który uiszczono opłatę abonamentową.
 4. Wypowiedzenie Umowy przez Użytkownika przed zakończeniem okresu rozliczeniowego, nie uprawnia Użytkownika do ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów za niewykorzystany okres dostępu do Usługi.
 5. Wypowiedzenie Umowy przez którąkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej. Wypowiedzenie dokonane za pomocą poczty elektronicznej (na adres Usługodawcy podany na stronie pipser.pl lub Użytkownika podany przy zawarciu umowy) czyni zadość wymogowi formy pisemnej.

§ 12. ZMIANY POSTANOWIEŃ REGULAMINU

 1. Usługodawcy przysługuje prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
 2. W przypadku zmiany Regulaminu, Usługodawca opublikuje te zmiany na stronie www.pipser.pl i poinformuje o nich Użytkownika.
 3. Zmiany Regulaminu obowiązują aktualnych Użytkowników począwszy od następnego okresu rozliczeniowego.

§ 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wszelkie spory wynikłe w związku ze świadczeniem Usług na podstawie niniejszego regulaminu, będzie rozpoznawał sąd właściwy dla miejsca prowadzenia działalności Usługodawcy.

NINIEJSZYM POTWIERDZAJĄ PAŃSTWO, ŻE ZAPOZNALI SIĘ Z NINIEJSZYM REGULAMINEM I ROZUMIEJĄ JEGO POSTANOWIENIA ORAZ ŻE KORZYSTAJĄC Z USŁUG, OPROGRAMOWANIA ORAZ STRONY WWW.PIPSER.PL AKCEPTUJĄ PAŃSTWO JEGO WARUNKI

Back To Top